(Algemene) leveringsvoorwaarden Hospes Events


Algemene leveringsvoorwaarden 

1. Een bestelling is definitief nadat Hospes Events de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door Hospes Events aangegeven wijze(n).


2. Evenementen zijn alleen toegankelijk voor 18+ indien anders vermeld. (ID-Check bij binnenkomst).


3. Hospes Events spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van het evenement te verzenden.  Hospes Events is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement. Verzending en afgifte geschieden per aangetekende post, gewone post of per e-mail. Verzending is altijd voor rekening van koper.  Hospes Events zal de koper schriftelijk of via email van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper. Indien de koper een week voor het evenement nog geen tickets heeft ontvangen, dient de koper  Hospes Events hiervan ruim van tevoren (minimaal 4 werkdagen) op de hoogte te stellen zodat  Hospes Events alsnog aan de leveringsplicht kan voldoen. Koper dient dan een mail te versturen naar hospesevents@gemail.com

4. Hospes Events is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door Hospes Events ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets niet verzekerd.

5. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Hospes Events (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator).

6. De door Hospes Events aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door Hospes Events geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement.

7. Hospes Events wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In het geval van misbruik van deze regeling wordt geen geld geretourneerd.

8. De koper is niet gerechtigd om een definitieve bestelling te annuleren.

9. Drugs, wapens zijn niet toegestaan. toegang van het evenement word ontzegd. 

 

10. Zelf meegenomen voedsel en drinkwaren zijn niet toegestaan en worden bij binnenkomst weggegooid.

 

11. Clubkleding niet toegestaan. 

 

12.Ticket is niet inwisselbaar voor geld. Op verzoek dient de ticket te worden getoond.

 

Annuleren:

 

Het is in principe niet mogelijk om gekochte tickets te annuleren, maar er zijn enkele uitzonderingen:
- Een afgelast of verschoven event.

- In geval van een ernstige ziekte, ernstig ongeval, letsel of overlijden van de aankoper of diens bloed- en of aanverwanten in de 1ste en 2de graad; zwangerschapscomplicaties; ernstige zaakschade; definitieve ontwrichting van huwelijk; diefstal, verduistering of vermissing: copy van aangifte en we nemen het in behandeling. In geval van total-loss-schade aan het voor de reis naar het evenement te gebruiken vervoermiddel.

- Mogelijk andere uitzonderingen zijn altijd te overleggen, neem contact met ons op.